REGLER OCH BESTÄMMELSER

Det är varje fiskares skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och gränser.

Fisksjukdomen PKD (Proliferativ njurinflammation) har påvisats i fångad fisk i Kultsjön.Detta medför att Marslidens fiskevårdsområdesförening går ut med kompletterande krav till alla som besöker vårt vatten. Inga båtar/trailer utanför våra fiskegränser får sjösättas i vårt vatten utan föregående fullständig rengöring ut och invändigt. Lika gäller fiskredskap mm som nyttjats i annat vatten, även de skall rengöras väl innan de får nyttjas i vårt vatten. PKD sprids av ett spordjur, Tetracapsuloides bryosalmonae, och förekomst är anmälningspliktig till SVA. Spordjuret sprids troligtvis uteslutande via infekterat vatten till nya vattenområden genom just utrustning som frekvent exponeras i vatten. Vi kan inte göra mer än införa dessa regler med förhoppning att fortsättningsvis hålla vårt vatten fri från påverkan.

Mer kan läsas :

https://kultsjonfvo.se/om-kultsjon-och-fisket/

PKD – Statens veterinärmedicinska anstalt


Under sommaren finns det ett par uppmaningar och förbud som har till uppgift att skapa en lugn och trivsam
miljö för alla på och runt sjön.

Vi ser gärna att de gamla illa fungerande bensinmotorerna byts ut mot elektriska, allt för att begränsa utsläpp i vattenområdet.

Då det gäller lekredskap i form av vattenskotrar och båtar med kraftfulla motorer gäller totalförbud inom hela
vattenområdet. Anledningen är att dessa river upp i stor omfattning de djupare bottensedimenten vilka är giftiga
och påverkar kraftigt negativt fiskens födoämnen.

1. Fiskekortet gäller för ispimpel, kast-, flug- och metspö, drag efter båt. 1 st redskap per fiskare och båt,
max 3 krokar. Trollingfiske är förbjudet.

2. Fiskekortet ska medföras och uppvisas på anfordran av fiskerättsägare eller tjänsteman.

3. Detta fiskekort gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Fiskekortet får
ej överlåtas.

4. Totalt fiskeförbud råder för hela Ropenbäcken samt ett cirkelområde med radien av 150 meter från dess utlopp.
Detta gäller hela året.

5. Vid fiske, tänk på att inte ta fler än vad som ryms i pannan.

6. Tänk på att informera er och andra om våra regler och förordningar innan ni börjar att fiska.

Fiskevårdsområdesföreningens uppmaning om ansvar.
Det finns det en del olika sjukdomar som kan drabba fisk. Det kan därför vara bra att känna till de vanligast förekommande och hur du ska hantera sjuka eller döda fiskar. Sjukdomssymptom hos fisk kan uppstå av många olika anledningar, till exempel genom infektion av bakterier, virus, svamp, parasiter, eller dåliga vattenförhållanden till följd av varma somrar.
Fisksjukdomar smittar ytterst sällan till människa och i de fall det inträffar är den främsta orsaken konsumtion av rå eller otillräckligt tillagad fisk som burit på smittämnen.
Använd därför sunt förnuft och var noga med hygienen. Rensa fisken direkt efter fångst är ett sätt att effektivt minska risken för infektion. Tänk också på att fisk är en färskvara som skall förvaras i kyl om den inte fryses.
Sårskador på fisk kan ha flera olika orsaker. Mekaniska skador orsakas till exempel av rovdjur eller felkrokningar och känns igen på det ”rivna” utseendet. Mekaniska skador infekterar lätt, vilket snabbt förändrar sårbilden och gör det lätt för bakterier att få fäste. I försvagat tillstånd kan fisk även drabbas av svamp.
Fisklöss är parasitära kräftdjur som angriper fiskar, dessa parasiter biter hål på fiskens hud och suger blod. Parasitens angrepp orsakar skador i huden och kan leda till sekundärinfektioner med bakterier eller svamp.

Fiskbinnikemasken har fiskätande varmblodiga djur som huvudvärdar likt människa till råtta vilket sedan sprider parasitens ägg via sin avföring. Parasitens ägg kläcks i vatten och utvecklas till larver när parasitäggen äts upp av små kräftdjur. Kräftdjuren äts i sin tur upp av olika fiskar. Dessa maskar kallas ibland även måsmask, detta då mås och kråkfågel lätt sprider dessa parasiter över geografiskt stora områden.

Vad kan Ni göra?
En av de absolut viktigaste och ansvarsfyllda åtgärder Ni kan göra är att handha ovälkomna fiskar och fiskrens på sådant sätt att de inte på något sätt kan återgå som föda till något i naturen.
Olika metoder som exempelvis förbränning eller ordentlig nedgrävning är lämpliga, täckta komposter och förpackad till kommunens avfallshantering är även fullt gångbara.
Kretsloppet måste brytas, Fiskvårdområdesföreningen gör vad de kan och Ni som gäster gör vad Ni kan så tillsammans minimerar vi de ovälkomna parasiterna.

Med hänsyn till vårt vatten och vårt gemensamma strävande önskar vi se försiktighet då vi befinner oss på sjön. Med beaktande av hur bottensedimenten över tid byggs upp och de problem då de rivs upp vill vi mana till eftertanke.

Vi ser gärna att vi nyttjar eldrivna motorer vilka är i alla avseenden att föredra.

Större motorer och vattenskotrar river obönhörligen upp stora områden av bottensediment vars anaeroba miljö släpper ut gifter som direkt påverkar fisken mycket negativt.

Att tänka på för allas trevnad att säkerhet och försiktighet gäller på våra vatten.

Ett förtydligande om Röding och Öring, dessa är sakteligen på återväxt efter många års tynande tillvaro.
Kroka lätt och släpp tillbaka, en skälig fångst ryms i en stekpanna, så med ömsesidig målmedvetenhet
ger vi tillsammans bättre förutsättningar för framtida upplevelser.

Övriga arter omfattas inte av detta.