VÄSTRA MARSSJÖN

Västra Marssjön är en av två närliggande sjöar söder om Marsfjällen med tillrinning från Marsfjällets naturreservat och intilliggande myrområden söder om sjöarna.

Det är ett attraktivt och aktivt fritidsboende i området vilket har haft stor betydelse för fritidsfisket i området.

Fiskevårdsområdet bildades redan 1948 och man har sedan dess bedrivet ett aktivt fiskevårdsarbete. Området som förvaltas av Marslidens fiskevårdsområdesförening omfattar Västra Marssjön och Harrtjärn med sammanhållet vattenområde.

V.Marssjön omfattar 450 Hektar och ligger 536 meter över havet, relativt klart vatten med siktdjup på cirka 5 meter. Tillrinning sker via 6 bäckar med varierande storlek där Ropenbäcken är störst från fjällsluttningarna. Krokibäcken är en av de djupare bäckarna och har sitt källflöde från Harrtjärn och badartjärnarna. Övrigt återfinns ett antal mindre tjärnar och bäckar på den södra sidan av sjön som också fungerar som uppsamling och källflöden.
Området påverkas i mycket liten grad av jordbruk och kringaktiviteter och ligger i fjällnära miljö vid Marsfjällets Naturreservat. Norra delen har brant stigning mot Marsfjällen mest bestående av äldre granskog och södra delen av områden med myr och skogsområden. Kring Marssjön växer fjällbjörkskogar med i sydlägen frodig ängsvegetation. Ingen försurning eller andra föroreningar har påvisats vid provtagningar.
Byn Marsliden ligger på den norra sidan och är känd, bland annat, från boken ”I Marsfjällets skugga” av Bernhard Nordh.
V.Marssjön har god förekomst av Abborre samt Röding, Öring, Lake samt sällsynt med Mört.

Marslidens fiskevårdsområdesförening upplåter sitt vattenområde till fritidsfiske enligt de fastställda regler som finns beskrivet särskilt på hemsidan.